Tribal Developement Department

आदिवासी विकास विभाग

VoterID
थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) अनुषंगाने शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेतलेल्या/घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी घ्यावयाची खबरदारी.
 1. शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३, वसतिगृह योजना करिता सर्व अभ्यासक्रमासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. उपलब्ध जागा आणि प्रकल्प कार्यालयाच्या शिफारशी नुसार अभ्यासक्रम आणि प्रकल्प कार्यालयासाठी प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल.
 2. पालकाचे घोषणापत्र आणि विद्यार्थ्यांचे घोषणापत्र नमुना आणि विद्यार्थांना पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना किंवा वसतीगृह प्रवेशासाठी अर्ज सादर करताना घ्यावयाची खबरदारी. लिंक पुढील प्रमाणे https://drive.google.com/file/d/1uWMTN0ARcXZZI5qqUaokCL3U_RmfqU6e/view?usp=sharing
 3. शैक्षणिक वर्ष सण २०२२-२३ साठी वसतिगृह आणि पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, सर्व अभ्यासक्रमासाठी नवीन तसेच नुतनीकरणसाठी अर्ज करता येईल.
 4. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना आणि वस्तीगृह योजनाबाबत संपर्क ई-मेल tddswayamhostelhelp@gmail.com हा असेल
 5. वसतिगृह, पंडित दीनदयाल स्वयंम योजना संबंधित चौकशी साठी खालील नंबर वर संपर्क करता येईल. 0253-2992946
 6. Upload clear scan copy of original documents. विद्यार्थ्यांनी कागतपत्रांची स्वच्छ प्रत संकेत स्थळा मार्फत सादर(Upload ) करावी.
 7. विद्यार्थ्यांनी अर्जामध्ये स्वत:चाच मोबाईल क्रमांक नोंद (entry) करावा.
 8. मोबाईल क्रमांकाची नोंद करताना सदर मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकासोबत registered असावा. आधार संलग्न मोबाईल क्रमांकाचा वापर केल्यामुळे विद्यार्थी पडताळणी करणे सोपे होईल.
 9. ऑनलाईन अर्जामध्ये स्वत:चे नाव नोंदणी करताना सदर नाव हे आधार कार्ड वरील नावाप्रमाणेच तंतोतंत असावे.
 10. वसतीगृह प्रवेशासाठी/स्वयम् योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी आधार क्रमांकाची नोंद (entry) करताना त्यांचा आधार क्रमांक suspend झाला नसल्याची खात्री करून घेणे तसेच आधार क्रमांक suspend झाला असल्यास तो कार्यरत करून मगच त्याची नोंद करणे अनिवार्य आहे.
 11. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा बँक खाते क्रमांक नोंद (entry) करण्यापूर्वी सदर बँक खाते कार्यरत असल्याची खात्री करावी. बँक खाते कार्यरत नसल्यास योजनेंतर्गत लाभ देताना अडचणी येतात. तसेच सदर बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेले असावे. बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न नसल्यास संबंधित बँक शाखेत जाऊन ते आधार संलग्न करून घ्यावे.
 12. ऑनलाईन अर्ज करताना अभ्यासक्रम/शिक्षण संस्था उपलब्ध नसल्यास/दिसत नसल्यास याबाबत अशा प्रकरणी संबंधित प्रकल्प कार्यालयात भेट देऊन ही बाब संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. प्रवेश प्रक्रीये संदर्भात अर्ज स्थिती संकेत स्थळावर वेळो वेळी भेट देऊन जाणून घेणे हि विद्यार्थ्यांची जबाबदारी असेल, या बाबत आपणास स्वतंत्रपणे कळवले जाणार नाही.
 13. अर्ज करताना अर्जात चुकीची माहिती सादर केल्यास, जर अर्ज रद्द झाला किंवा लाभ मिळण्यास विलंब अथवा लाभ रद्द झाल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार जबाबदार राहील.